SEURAN SÄÄNNÖT

Ohjeet ja säännöt

Harjoittelija, oppilas, opettaja, kouluttaja tai alaikäisen huoltaja joka tulee mukaan seuran harjoituksiin, toimintaan tai aktiviteetteihin on hyväksynyt seuran säännöt sekä tietosuojaselosteen (GDPR).

JÄSENYYS

Kun seura on saanut ilmoittautumisen ja oppilas on maksanut kurssimaksun, tulee uudesta oppilaasta KJB jäsen. Jäsenyys jatkuu niin kauan kunnes oppilas peruuttaa jäsenyyden. Harjoituksiin ilmoittaudutaan sähköisen jäsen- ja harjoitusrekisterin kautta.

JÄSENYYDEN PERUUTTAMINEN

Tee keskeyttämisilmoitus välittömästi ennen uuden kauden alkua ja jäsenmaksujen- tai kurssimaksujen eräpäivää. Oppilas tai hänen huoltajansa huolehtii itse jäsenyyden peruuttamisesta, joka tehdään puhelimitse tai kirjeitse. Oppilas pitää kurssipaikkaa hallussaan ja maksaa siitä aiheutuneet kurssimaksut siihen asti kunnes lopettamisilmoitus näiden sääntöjen mukaisesti on tehty seuralle. Oppilaan on maksettava kurssimaksut, mikäli jäsenyyden peruttamista ei ole tehty ennen kurssimaksujen eräpäivää. Peruutuksen jälkeen ei tulevan kauden kurssimaksua peritä. Maksamattomat laskut siirtyvät perintään.

KURSSIN LASKUTUS

Ilmoittautuminen peruskurssille on sitova. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi laskun tai ohjeet kotisivuilta löytyvään laskuun tai maksuohjeeseen, laskut tulee maksaa eräpäivään mennessä. Maksamattomat laskut siirtyvät perintään.

SÄÄNTÖRIKKEESTÄ JOHTUVA EROTTAMINEN

Seuralla on oikeus erottaa oppilas / harjoittelija, joka ei noudata opettajan ohjeita tunnilla tai syyllistyy itsepuolustustaitojen väärinkäyttöön. Erottamistapauksissa kurssi- tai kausimaksua ei palauteta.

VAKUUTUS

Koryu Jissen Bujitsu ry eivätkä sen ohjaajat tai opettajat vastaa harjoituksissa, leireillä, kilpailuissa tai näytöksissä sattuneista vahingoista. Seura ei ole vakuuttanut oppilaita. Oppilaan on itse huolehdittava vakuutuksesta. Vakuutus on pakollinen kaikille jäsenillemme.

Koryu Jissen Bujitsu ry SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koryu Jissen Bujitsu Ry ja sen kotipaikka on Joensuu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Karaten Shito-ryu tyylisuunnan harjoittelu- ja kilpailutoimintaa Suomessa sekä edistää jäsentensä fyysistä kuntoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa, valmennustoimintaa ja harjoitustoimintaa. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi muuta varsinaista jäsentä sekä yksin varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille / tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa
ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.